PROHLÁŠENÍ - POLITIKA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Britské nařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci z roku 1974 ustanovuje zákonné povinnosti jak pro zaměstnavatele tak pro zaměstnance. V zájmu dodržování těchto zásad jsme založili systém Kontroly bezpečnosti práce, který navíc navazuje na zásady společnosti Essentra plc. prosazující neustálé zlepšování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, snižování pracovních rizik a dostatečný dohled. Politikou společnosti je dohlížet na to, aby principy Systému řízení BOZP a zodpovědnosti z nich vyplývající byly přidělené, akceptované a dodržované na všech úrovních celé společnosti.

Společnost bude vyžadovat, aby byly podniknuty všechny potřebné kroky pro zajištění bezpečí a zdraví všech zaměstnanců, návštěvníků i obchodních partnerů, kteří se budou vyskytovat a pohybovat v prostorách společností spravovaných.

Společnost bude sdělovat potřebné informace, podávat instrukce a zajišťovat potřebná školení a dohled tak, aby byly zabezpečeny zásady BOZP pro všechny její zaměstnance.

Všichni zaměstnanci mají povinnost dodržovat zásady BOZP při vlastní práci i při činnostech, na kterých se jakkoli podílí další osoby.

Důležitou zásadou rovněž je, aby se všichni zaměstnanci společnosti co nejvíce aktivně podíleli na udržování pořádku na svých pracovištích a aby všude, kde je tomu zapotřebí, úzce spolupracovali se svými nadřízenými na zavádění a uskutečňování nových a platných právních norem.

Společnost se zavazuje k tomu, že bude se svými zaměstnanci průběžně konzultovat problematiku BOZP. Tímto způsobem chce zabezpečit aktivní spolupráci všech svých zaměstnanců na zavádění bezpečnostních komisí a podílení se na pravidelných bezpečnostních auditech. Společnost tyto zásady uplatňuje ve všech svých provozovnách a řízených činnostech.

Společnost bude zaměstnancům i akcionářům poskytovat informace pojednávající o zdraví a bezpečí práce svých zaměstnanců a tyto záležitosti budou na všech úrovních společnosti pravidelně diskutovány a posuzovány. Dokumenty stanovující podmínky politiky zdraví a bezpečnosti práce, zavádění těchto nařízení a jejich dodržování budou periodicky kontrolovány a dle potřeby aktualizovány. Generální ředitel má finální zodpovědnost za zabezpečení přípravy této firemní politiky, její implementaci a kontrolu.