Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Essentra Components s. r. o.I. Úvodné ustanovenia

1.1 Týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“) sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou Essentra Components s. r. o., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 682 597, zapísanou v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 81687/B ako predávajúcim a treťou osobou – právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom, ktorá kupuje tovar ponúkaný a/alebo vyrábaný predávajúcim.

1.2 Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej zmluvy, ktorú uzatvorí predávajúci s kupujúcim za účelom predaja a kúpy tovarov alebo ich výroby, a platia pokiaľ kúpna zmluva nevylúči ich platnosť, resp. platnosť niektorých ustanovení. Pokiaľ budú v kúpnej zmluve dohodnuté podmienky odchylné od VOP, budú mať ustanovenia kúpnej zmluvy prednosť pred ustanoveniami VOP. Žiadne zmeny týchto VOP nebudú účinné, ak nebudú výslovne dohodnuté v písomnej forme a podpísané Predávajúcim.

1.3 Použitie jednotného čísla v týchto VOP zahrňuje aj číslo množné a naopak, ak to dovoľuje alebo to vyžaduje kontext textu. Akýkoľvek odkaz na právny predpis či na jeho ustanovenie použitý v týchto VOP musí byť interpretovaný ako odkaz na príslušný právny predpis či jeho ustanovenie v platnom znení.

II. Výklad pojmov

2.1 Na účely týchto VOP sa rozumie:

a) Predávajúcim je spoločnosť Essentra Components s. r. o., so sídlom Gogoľova 18, 852 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46 682 597, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 81687/B;
b) Kupujúcim je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ (podľa zákona č. 455/1991 Zb. živnostenského zákona), ktorá kupuje tovar od Predávajúceho;
c) Tovarom je akýkoľvek tovar vrátane čiastočných dodávok alebo ich časti, o ktorom bolo v Zmluve dohodnuté, že ho Predávajúci dodá Kupujúcemu;
d) Zmluvou sa rozumejú všetky zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré sa týkajú kúpy a predaja Tovaru;
e) Nástrojmi sa rozumejú všetky tvoriace nástroje, formy, prípravky, zariadenia a pod., ktoré Predávajúci osobitne obstará alebo vyrobí pre použitie pri výrobe Tovaru;
f) Špecifikáciou sú špecifikácie, konštrukcie, výkresy, šablóny alebo iné údaje;
g) Duševným vlastníctvom sa rozumejú všetky patenty, autorské práva, práva plynúce z povahy autorského práva, práva k databázam, práva k priemyselným vzorom, zapísané i nezapísané priemyslové vzory, ochranné známky, obchodné mená, dobré meno (goodwill), know-how a obchodné tajomstvo (bez ohľadu na to, či sú takéto práva zapísané, vrátane všetkých návrhov a práv k ich podaniu) a všetky obdobné práva a všetko, čo je tomu obdobné v ktorejkoľvek časti sveta;
h) Skupinou sa rozumie Predávajúci a tiež v zmysle § 66a zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník) akákoľvek spoločnosť v danej dobe ovládaná Predávajúcim a akákoľvek spoločnosť v danej dobe ovládajúca Predávajúceho;

III. Predmet predaja

3.1 Predávajúci predáva a Kupujúci kupuje Tovar v súlade s týmito VOP, ktorými sa Zmluva riadi a ktoré vylučujú akékoľvek ďalšie zmluvné podmienky (vrátane obchodných podmienok, o ktorých uplatnenie žiada Kupujúci v ktorejkoľvek objednávke, potvrdení objednávky, potvrdení dodania, Špecifikáciách alebo ďalších dokumentoch, na ktoré odkazuje Zmluva), okrem prípadu, ak je v Zmluve uvedené inak.

3.2 Všetky vyhlásenia, rady alebo odporúčania týkajúce sa Tovaru poskytnuté zástupcom Predávajúceho budú pre Predávajúceho záväzné len v prípade, ak ich Predávajúci písomne potvrdí.

3.3 Chyby v písaní alebo iné chyby alebo opomenutia v ponuke tovarov, cenových ponukách, faktúrach alebo iných dokumentoch vydaných Predávajúcim budú opravené bez akejkoľvek zodpovednosti Predávajúceho.

IV. Objednávky a Špecifikácie

4.1 Ponuka Predávajúceho adresovaná tretím osobám nie je považovaná za návrh na uzatvorenie zmluvy, t.j. je nezáväznou ponukou, pokiaľ túto ponuku Predávajúci výslovne neoznačil ako záväznú.

4.2 Každá objednávka Tovaru od tretej osoby adresovaná Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzatvorenie Zmluvy od tretej osoby - budúceho Kupujúceho pre Predávajúceho kúpiť Tovar za podmienok stanovených v týchto VOP. Objednávka Kupujúceho nebude považovaná za prijatú Predávajúcim, pokiaľ nebude písomne potvrdená alebo (ak sa tak stane skôr) nezačne výroba Tovaru alebo Nástrojov, prideľovanie Tovaru k splneniu objednávky Kupujúceho alebo dodávka Tovaru Kupujúcemu.

4.3 Žiadna cenová kalkulácia alebo odhad poskytnutý Predávajúcim nepredstavuje ponuku na uzatvorenie Zmluvy ale poskytuje sa s tým, že k uzatvoreniu Zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim nedôjde skôr ako Predávajúci akceptuje následnú objednávku Kupujúceho v súlade s článkom 4.2 VOP.

4.4 Kupujúci je povinný zabezpečiť, aby podmienky objednávky spolu s príslušnými Špecifikáciami dodanými Kupujúcim Predávajúcemu, jeho zamestnancom a splnomocnencom boli úplné a presné. Kupujúci je povinný zároveň zabezpečiť, aby všetky potrebné Špecifikácie týkajúce sa Tovaru boli presné a aby boli Predávajúcemu poskytnuté v dostatočnom predstihu tak, aby mohol riadne splniť svoje záväzky zo Zmluvy v súlade s týmito VOP. Kupujúci zodpovedá za správnosť údajov uvedených v objednávke. Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho a požadovať od neho doplnenie chýbajúcich údajov.

4.5 Predávajúci nenesie voči Kupujúcemu žiadnu zodpovednosť v prípade, že Špecifikácie poskytnuté Kupujúcim pre Tovar nebudú dodané v dostatočnom predstihu tak, aby Predávajúci mohol splniť svoje záväzky zo Zmluvy v súlade s týmito VOP, alebo za Špecifikácie, ktoré spôsobia, že bude vyrobený Tovar, ktorý nie je vhodný pre účely Kupujúceho.

4.6 Akékoľvek zmeny objednávky alebo Špecifikácie požadované Kupujúcim po tom, čo Predávajúci akceptoval objednávku, podliehajú písomnému schváleniu Predávajúceho.

4.7 V prípade, ak má byť Tovar určený k účelu vymedzenom Kupujúcim, musí byť tento účel použitia a určenia medzi Kupujúcim a Predávajúcim výslovne písomne dohodnutý. Pokiaľ nedôjde k uzatvoreniu takejto dohody o účele použitia a určenia Tovaru, Kupujúci potvrdzuje a súhlasí, že sa pri objednaní Tovaru nebude spoliehať na schopnosti a úsudok Predávajúceho ohľadom vhodnosti Tovaru pre účely Kupujúceho.

4.8 Kupujúci vyhlasuje, že má právo umožniť Predávajúcemu, jeho splnomocnencom a Skupine užívať pri rešpektovaní podmienok stanovených v článku 6.1 VOP a po splnení Zmluvy, Práva k duševnému vlastníctvu ohľadne všetkých Nástrojov alebo Špecifikácií, ktoré Predávajúcemu dodá Kupujúci, jeho zamestnanci alebo splnomocnenci, spolu s Právami k duševnému vlastníctvu ku všetkým výrobkom alebo procesom uvedeným v Špecifikácii alebo používaným pri výrobe Tovaru a Predávajúci, jeho splnomocnenci a Skupina môžu a budú môcť tieto práva užívať. Kupujúci je povinný odškodniť Predávajúceho za akékoľvek straty alebo škody, ktoré Predávajúci, jeho splnomocnenci alebo Skupina utrpia v dôsledku nároku vzneseného treťou osobou a týkajúceho sa porušenia alebo tvrdeného porušenia Práv k duševnému vlastníctvu, ktoré spočíva v skutočnosti, že Predávajúci, jeho splnomocnenci alebo Skupina používali Nástroje alebo Špecifikácie dodané Kupujúcim, jeho zamestnancami alebo splnomocnencami.

4.9 Pri rešpektovaní podmienok stanovených v článku 6.1 VOP si Predávajúci vyhradzuje všetky Práva k duševnému vlastníctvu, ktoré Predávajúci, jeho Skupina alebo splnomocnenci vytvoria pri plnení Zmluvy alebo inak pri výrobe Tovaru. Žiadne ustanovenie týchto VOP nesmie byť vykladané a interpretované tak, že sa Kupujúcemu poskytuje licencia alebo iné právo užívania týkajúce sa Práv k duševnému vlastníctvu Predávajúceho.

4.10 Predávajúci si vyhradzuje právo previesť bez zodpovednosti voči Kupujúcemu zmeny Špecifikácii, ktoré sú potrebné pre dodržanie bezpečnostných požiadaviek stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky alebo Európskej únie, alebo zmeny, ktoré podstatným spôsobom neovplyvnia akosť alebo funkčnosť Tovaru.

4.11 S výnimkou zákonnej možnosti Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy z dôvodu omeškania Predávajúceho, nie je Kupujúci oprávnený od Zmluvy odstúpiť, či inak ju jednostranne ukončiť, ibaže je v Zmluve dohodnuté inak alebo ak mu dá k tomu Predávajúci svoj predchádzajúci písomný súhlas a za podmienky, že Kupujúci nahradí Predávajúcemu, jeho splnomocnencom a Skupine všetku škodu (vrátane ušlého zisku, mzdových nákladov a použitého materiálu), ktorá im v dôsledku ukončenia Zmluvy vznikne.

V. Vzorky, popisy a tlačoviny

5.1 Všetky kresby, špecifikácie a reklamy vydané Predávajúcim a akékoľvek popisy, detaily alebo ilustrácie zahrnuté v ktoromkoľvek z katalógov Predávajúceho sú vydané alebo publikované iba za účelom podania približnej predstavy o produktoch, ktoré sú v nich opísané a Kupujúci sa na ne nemôže spoľahnúť, okrem výnimky, ak je to v Zmluve výslovne uvedené.

5.2 Akékoľvek typografické, administratívne alebo ďalšie chyby alebo opomenutia v katalógu Predávajúceho, ceny, cenník, prijatie ponuky, prijatie objednávky, označenie, balenie, faktúra alebo iný dokument, či informácia vydaná Predávajúcim môže byť Predávajúcim opravená bez zodpovednosti voči Kupujúcemu v ktoromkoľvek čase buď opravením takejto chyby, či informácie verejne alebo publikovaním korekcie na webstránke Predávajúceho alebo písomným upovedomením Kupujúceho, a takáto oprava je bezodkladne záväzná pre Kupujúceho.

5.3 Všetok Tovar je predávaný s odkazom na príslušné Špecifikácie, ktoré tvoria súčasť objednávky Kupujúceho a v prípade, že Kupujúci nepredložil k objednávke žiadne Špecifikácie, podľa špecifikácie, ktorú určí podľa svojho vlastného uváženia Predávajúci.

5.4 Predávajúci môže podľa svojho vlastného uváženia poskytnúť pred splnením celej objednávky Kupujúcemu vzorku surovín a/alebo Tovaru ku schváleniu. Kupujúci je v takomto prípade povinný vykonať dôkladnú prehliadku vzorky za účelom zistenia, či je daná vzorka vhodná pre účely Kupujúceho. Všetok Tovar dodaný Predávajúcim, ktorého vzorka alebo vzorka surovín boli schválené Kupujúcim, bude považovaný za Kupujúcim dostatočne vyskúšaný z hľadiska vhodnosti pre účely Kupujúceho a dodržania Špecifikácii.

5.5 Bez ohľadu na ustanovenie článku 5.4 VOP, Predávajúci upozorňuje a Kupujúci berie na vedomie, že môže dôjsť k rozdielu medzi jednotlivými dodávkami či kusmi Tovaru, predovšetkým pokiaľ ide o farebnosť prevedenia. Kupujúci týmto výslovne vyhlasuje, že je s tým uzrozumený a akceptuje, že Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za primerané odchýlky vo farbe dodaného Tovaru.

VI. Nástroje

6.1 Pokiaľ sa Kupujúci zaviaže kúpiť určité minimálne množstvo Tovaru, k čomu je potrebné a je uzrozumený s tým, že Predávajúci musí najskôr investovať do výroby Nástrojov potrebných na výrobu Tovaru, a Kupujúci následne objedná alebo prevezme dodávku menšieho množstva tohto Tovaru, než aké bolo medzi stranami dohodnuté, je Predávajúci oprávnený účtovať Kupujúcemu pomernú časť ceny Nástrojov a primeraný administratívny a manipulačný poplatok.

6.2 V prípade, že Kupujúci dodá Nástroje, ktoré majú byť použité v súvislosti so Zmluvou, Kupujúci zaručuje, že tieto Nástroje nebudú mať vady a že Tovar vyrobený týmito Nástrojmi bude spĺňať rozmery uvedené v Špecifikáciách, ktoré sú súčasťou objednávky Kupujúceho, a bude vhodný pre účely Kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru alebo jeho nevhodnosť pre účely Kupujúceho vzniknuté v dôsledku toho, že Tovar nesplní ktorékoľvek Špecifikácie a tieto vady budú priamo alebo nepriamo spôsobené vadou Nástrojov dodaných Kupujúcim.

6.3 Predávajúci je povinný oznámiť Kupujúcemu všetky poškodenia alebo opotrebenia Nástrojov poskytnutých Kupujúcim, ku ktorým dôjde v čase, keď sa budú nachádzať u Predávajúceho. Strany sa zaväzujú dohodnúť sa o všetkých neodkladných opravách alebo výmenách Nástrojov, ktoré však budú v každom prípade vykonávané na náklady Kupujúceho.

6.4 Predávajúci, jeho splnomocnenci alebo Skupina nezodpovedajú za straty alebo škodu na Nástrojoch, ktoré poskytol Kupujúci, ku ktorým dôjde v čase, kedy budú v držbe Predávajúceho, jeho splnomocnencov alebo Skupiny, okrem prípadu, ak ku strate alebo škode dôjde v dôsledku nedbanlivosti alebo úmyselného konania na strane Predávajúceho, jeho splnomocnencov alebo Skupiny.

6.5 Bez toho, aby bol dotknutý článok 6.4 VOP, v prípade, ak Predávajúcemu, jeho splnomocnencom alebo Skupine vznikne zodpovednosť za škodu na Nástrojoch, ich zodpovednosť je obmedzená cenou Nástrojov alebo cenou ich náhrady, ktorákoľvek je nižšia. Strany vyhlasujú, že maximálna predvídateľná škoda, ktorá by tým mohla vzniknúť Kupujúcemu sa rovná cene príslušných Nástrojov alebo cene ich náhrady, ktorákoľvek je nižšia.

VII. Cena Tovaru

7.1 Cenou Tovaru je ponuková cena Predávajúceho alebo v prípade, že takáto ponuková cena nie je, cena určená v cenníku Predávajúceho zverejnenom v čase dodávky alebo predpokladanej dodávky Kupujúcemu. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa strany dohodli, že cena Tovaru zahrňuje náklady na štandardné obaly. Neštandardné obaly môžu byť pre Kupujúceho k dispozícii za osobitný poplatok. Ponukové ceny platia pre určené množstvo Tovaru a len po dobu 30 dní, okrem prípadu, ak Predávajúci odstúpi od Zmluvy alebo príjme objednávku Kupujúceho skôr.

7.2 V cene za Tovar nie je zahrnutá príslušná daň z pridanej hodnoty ani prípadné náklady a poplatky súvisiace s neštandardným balením, nakladaním, vykladaním, prepravou a poistením Tovaru, ktoré znáša Kupujúci.

7.3 Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť kúpnu cenu za Tovar, a to v prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov majúcich vplyv na cenu Tovaru (daňové, colné a iné poplatkové predpisy), zmeny ceny Tovaru stanovenej výrobcom a/alebo dovozcom Tovaru, zmene kurzu národnej meny použitej na určenie ceny Tovaru o viac ako 5 %. Na zmenu ceny Tovaru z uvedených dôvodov sa nevyžaduje súhlas Kupujúceho. Predávajúci sa však zaväzuje o takejto zmene bezodkladne informovať Kupujúceho.

VIII. Platobné podmienky

8.1 Predávajúci je oprávnený na základe svojho uváženia požadovať úhradu ceny Tovaru vrátane všetkých súvisiacich nákladov vopred. V prípade, že Predávajúci požiada Kupujúceho o takúto úhradu, nie je povinný zahájiť plnenie objednávky Kupujúceho, pokiaľ od Kupujúceho takúto úhradu neobdrží.

8.2 Pri rešpektovaní podmienok stanovených v článku 8.1 VOP, cena za Tovar je splatná, a to bez možnosti Kupujúceho vykonať jednostranne akékoľvek zrážky či zápočty, v lehote 30 dní odo dňa vystavenia faktúry Predávajúcim, bez ohľadu na to, či došlo k dodaniu Tovaru alebo k prevodu vlastníckeho práva k Tovaru na Kupujúceho.

8.3 Strany sa dohodli, že lehota splatnosti ceny za Tovar uvedená vo faktúre je podstatnou časťou Zmluvy a jej porušenie bude považované za podstatné porušenie Zmluvy. Cena za Tovar sa považuje za uhradenú okamžikom jej zaplatenia v hotovosti alebo v prípade úhrady bezhotovostným prevodom, okamžikom pripísania sumy ceny za Tovar na príslušný bankový účet Predávajúceho.

8.4 V prípade ukončenia Zmluvy sa stávajú všetky úhrady podľa tejto Zmluvy okamžite splatné, a to bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia týchto VOP.

8.5 V prípade, ak Kupujúci nevykoná žiadnu úhradu ceny za Tovar v dobe jej splatnosti podľa Zmluvy alebo akejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim v súlade s týmito VOP, a bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné práva alebo prostriedky dosiahnutia nápravy voči Predávajúcemu, ktoré má Predávajúci k dispozícii podľa platných právnych predpisov či podľa Zmluvy, je Predávajúci oprávnený (i) odstúpiť od Zmluvy alebo od ktorejkoľvek ďalšej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim v súlade s týmito VOP; (ii) pozastaviť všetky ďalšie dodávky Kupujúcemu podľa Zmluvy alebo ktorejkoľvek ďalšej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim v súlade s týmito VOP; a/alebo (iii) účtovať Kupujúcemu úrok z omeškania z nezaplatenej sumy vo výške 0,05 % denne, a to až do okamžiku úplného zaplatenia dlžnej sumy. Pokiaľ Predávajúci odstúpi od Zmluvy podľa tohto článku VOP, je Kupujúci povinný odškodniť Predávajúceho, jeho splnomocnencov a Skupinu v plnej výške za všetky straty (vrátane ušlého zisku) vzniknuté Predávajúcemu a uhradiť mu všetky náklady, poplatky, či iné výdavky, ktoré Predávajúci v dôsledku odstúpenia od Zmluvy musel vynaložiť.

IX. Dodacie podmienky

9.1 Pokiaľ nie je medzi stranami písomne dohodnuté inak, bude Tovar zaslaný Kupujúcemu prostredníctvom dopravcu, ktorého vyberie Predávajúci. Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutoční tak, že Predávajúci odovzdá Tovar dopravcovi alebo ho dopravca vyzdvihne. Od času prevzatia Tovaru dopravcom sa preprava Tovaru riadi podmienkami dopravcu.

9.2 Kupujúci znáša všetky náklady týkajúce sa dodania Tovaru, okrem prípadu, ak Predávajúci písomne vyhlási, že tieto náklady znáša on. V prípade, že náklady dodania Tovaru uhradí dopravcovi Predávajúci, je Predávajúci oprávnený okamžite vystaviť Kupujúcemu faktúru na úhradu týchto nákladov. Na úhradu takejto faktúry sa použijú primerane ustanovenia článkov 8.2, 8.3 a 8.4 VOP.

9.3 Ak bude medzi stranami dohodnuté, že Tovar bude dodaný iným spôsobom, než aký je uvedený v článku 9.1 VOP, dôjde k dodaniu Tovaru:
9.3.1 v prípade, keď má byť Tovar prevzatý Kupujúcim v priestoroch Predávajúceho, oznámením Predávajúceho Kupujúcemu, že Tovar je pripravený k prevzatiu;
9.3.2 ak je Tovar dodaný Predávajúcim priamo bez použitia dopravcu, dodaním Tovaru Predávajúcim na adresu dodania dohodnutú stranami;
9.3.3 ak je Tovar dopravovaný prostredníctvom tretej osoby, okamžikom, kedy táto tretia osoba Tovar prevezme.


9.4 Všetky časové údaje pre dodanie Tovaru sú len približné a orientačné a Predávajúci nezodpovedá za omeškania s dodaním Tovaru, bez ohľadu na to, čím bude spôsobené. Strany berú na vedomie a súhlasia s tým, že doba dodania Tovaru sa nepovažuje za podstatnú časť Zmluvy a jej porušenie sa nebude považovať za podstatné porušenie Zmluvy. Pre tento prípad sa strany výslovne dohodli, že zodpovednosť Predávajúceho za škodu spôsobenú omeškaním Predávajúceho sa obmedzuje cenou oneskorene dodaného Tovaru, pričom strany výslovne vyhlasujú, že táto čiastka je zároveň najvyššou možnou predvídateľnou škodou, ktorú môže Kupujúci utrpieť v dôsledku porušenia danej povinnosti Predávajúcim.

9.5 Predávajúci si vyhradzuje právo dodať až o 10 % viac alebo až o 10 % menej ako je objednané množstvo Tovaru, a to za primeranej úpravy ceny, a takto dodané množstvo bude považované za množstvo objednané Kupujúcim a Kupujúci sa zaväzuje túto odchýlku v množstve akceptovať a zaplatiť cenu prispôsobenú tejto odchýlke v množstve.

9.6 Bez dotknutia článku 9.5 VOP, Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá Kupujúcemu vznikne v dôsledku neúplnej dodávky, pokiaľ ho Kupujúci o tejto skutočnosti písomne neupovedomí najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa dodania Tovaru. Pre tento prípad sa strany výslovne dohodli, že zodpovednosť Predávajúceho sa obmedzuje cenou takto nedodaného Tovaru, pričom strany výslovne vyhlasujú, že táto čiastka je zároveň najvyššou možnou predvídateľnou škodou, ktorú môže Kupujúci utrpieť v dôsledku porušenia danej povinnosti Predávajúcim.

9.7 Ak má byť Tovar dodaný po častiach, každá čiastková dodávka predstavuje samostatný záväzok Predávajúceho. Akékoľvek porušenie povinnosti Predávajúceho dodať riadne niektorú z čiastočných dodávok alebo akýkoľvek nárok Kupujúceho podľa Zmluvy ho neoprávňuje k odstúpeniu od Zmluvy. Celkové množstvo Tovaru objednané Kupujúcim musí byť Kupujúcim pri jeho dodaní akceptované, okrem prípadu, ak má Tovar vady.

9.8 V prípade, že Predávajúci nedodá Tovar Kupujúcemu z iného dôvodu než z dôvodov okolností vylučujúcich zodpovednosť Predávajúceho alebo z dôvodov na strane Kupujúceho, a Predávajúci sa tak stane zodpovedným voči Kupujúcemu, strany sa výslovne dohodli, že zodpovednosť Predávajúceho je obmedzená (prípadným) kladným rozdielom ceny objednaného Tovaru oproti nákladom (najnižším dostupným na trhu pri dodržaní starostlivosti riadneho hospodára na strane Predávajúceho), pričom strany výslovne vyhlasujú, že táto čiastka je zároveň najvyššou možnou predvídateľnou škodou, ktorú môže Kupujúci utrpieť v dôsledku porušenia danej povinnosti Predávajúcim.

9.9 Ak Kupujúci neprevezme dodávku Tovaru alebo ak nedá Predávajúcemu v dostatočnom časovom predstihu pred stanovenou dobou dodania primerané pokyny k dodaniu (z iného dôvodu ako z dôvodu, ktorý presahuje primeranú kontrolu Kupujúceho alebo z dôvodu zavinenia Predávajúcim), bude sa Tovar považovať za dodaný v dobe stanovenej na jeho dodanie, a to bez ujmy na ďalších právach alebo nárokoch Predávajúceho. Predávajúci v takomto prípade môže:
9.9.1 uskladniť Tovar až do doby jeho skutočného dodania, a to na náklady Kupujúceho (vrátane poistenia), alebo
9.9.2 ak Kupujúci neprevezme Tovar do 5 pracovných dní od stanoveného dátumu dodania, môže Tovar predať za v danej dobe najvýhodnejšie dosiahnuteľnú cenu a (po odpočítaní primeraných nákladov vynaložených na skladovanie a predaj) vyúčtovať Kupujúcemu kladný rozdiel alebo záporný rozdiel oproti cene podľa Zmluvy.


9.10 Ak Kupujúci pri dodaní Tovaru zistí, že Tovar objednal nesprávne, bude mu v prípade súhlasu Predávajúceho (podľa vlastného uváženia Predávajúceho), s vrátením tohto Tovaru Predávajúcemu vyúčtovaný aj štandardný manipulačný poplatok Predávajúceho.

X. Nebezpečenstvo škody na veciach a vlastnícke právo

10.1 Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamžikom dodania Tovaru.

10.2 Predávajúci zostáva vlastníkom všetkého Tovaru dodaného alebo predaného Kupujúcemu, a to až do okamžiku kedy budú Predávajúcemu v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na jeho účet uhradené všetky sumy splatné z dôvodu (i) dodania Tovaru, a (ii) úhrady akýchkoľvek iných pohľadávok Predávajúceho voči Kupujúcemu.

10.3 Pokiaľ vlastnícke právo k Tovaru neprejde na Kupujúceho, je Kupujúci povinný:
10.3.1 uskladniť tento Tovar na vlastné náklady a oddelene od iného tovaru tak, aby bol Tovar určiteľný ako vlastníctvo Predávajúceho a nesmie Tovar zmiešať so žiadnym iným tovarom,
10.3.2 nesmie sa zaviazať alebo dovoliť, aby na Tovare vzniklo záložné právo alebo iná ťarcha,
10.3.3 nesmie zničiť alebo odstrániť akékoľvek identifikačné označenie tohto Tovaru alebo jeho obalu,
10.3.4 udržiavať Tovar v uspokojivom stave a podmienkach,
10.3.5 poistiť na svoje náklady Tovar v prospech Predávajúceho a v prípade poistnej udalosti akékoľvek poistné plnenie odovzdať Predávajúcemu.

10.4 Predávajúci má právo kedykoľvek vyzvať Kupujúceho, aby mu vrátil Tovar, u ktorého vlastnícke právo neprešlo na Kupujúceho. Pokiaľ tak Kupujúci bez zbytočného odkladu neučiní, zaväzuje sa Predávajúcemu alebo jeho splnomocnencom umožniť vstup do priestorov užívaných Kupujúcim, v ktorých sa predmetný Tovar nachádza, a previesť jeho prehliadku alebo jeho prevzatie.

XI. Záruka

11.1 Za podmienok stanovených v ostatných ustanoveniach týchto VOP Predávajúci uisťuje, pričom nejde o záruku podľa § 429 a nasl. Obchodného zákonníka, že pri dodaní:
11.1.1 všetok Tovar bude mať akosť stanovenú v Zmluve a v prípade, že Zmluva akosť neurčuje, akosť zodpovedajúcu účelu uvedenému v Zmluve a ak nie je tento účel v Zmluve uvedený, tak k účelu, ku ktorému sa takýto Tovar obvykle používa,
11.1.2 ak sú splnené podmienky článku 4.7 VOP, Tovar bude primerane vhodný pre konkrétne účely Kupujúceho,
11.1.3 ak nie sú splnené podmienky článku 4.7 VOP, všetok Tovar bude primerane vhodný pre účely, pre ktorý je vyrobený.


11.2 Predávajúci nezodpovedá za porušenie uistení uvedených v predchádzajúcom článku 11.1 VOP, okrem prípadu:
11.2.1 zodpovednosti za vady, ktoré sú zistiteľné pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke Tovaru, pokiaľ najneskôr do 14 dní od dodania Tovaru Kupujúci zašle Predávajúcemu písomné oznámenie, v ktorom konkrétne a detailne opíše rozsah a charakter vád,
11.2.2 zodpovednosti za vady, ktoré nie sú zrejmé pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke Tovaru a boli zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti, pokiaľ najneskôr do 6 mesiacov od dodania Tovaru Kupujúci zašle Predávajúcemu písomné oznámenie, v ktorom konkrétne a detailne opíše rozsah a charakter vád,
11.2.3 ak po obdržaní oznámenia o vadách Predávajúci dostane primeranú možnosť prezrieť Tovar alebo ak na žiadosť Predávajúceho bude Tovar za účelom prehliadky vrátený do sídla Predávajúceho alebo na iné vhodné miesto určené Predávajúcim.

11.3 Okrem prípadov uvedených v článku 11.1 VOP neposkytuje Predávajúci Kupujúcemu akékoľvek ďalšie uistenia, za ktoré by Predávajúci niesol zodpovednosť.

11.4 Bez dotknutia článkov 6.2, 6.4 a 6.5 VOP, uistenia obsiahnuté v článku 11.1 VOP podliehajú nasledujúcim obmedzeniam:
11.4.1 Predávajúci nezodpovedá za vady spôsobené použitím Špecifikácií poskytnutých Kupujúcim, jeho zamestnancami alebo splnomocnencami Predávajúcemu alebo za vady vzniknuté v dôsledku použitia Nástrojov dodaných Kupujúcim, jeho zamestnancami alebo splnomocnencami, pokiaľ nie je medzi stranami písomne dohodnuté inak v čase, keď Predávajúci potvrdil ponuku Kupujúceho,
11.4.2 Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru na základe uistenia po dobu, počas ktorej je Kupujúci v omeškaní s riadnym zaplatením celkovej ceny za Tovar,
11.4.3 uistenie Predávajúceho sa nevzťahuje na súčasti, materiál alebo zariadenie, ktoré Predávajúci nevyrába. V takomto prípade má Kupujúci voči Predávajúcemu nároky len v rozsahu zodpovednosti či záruk poskytnutých výrobcom daných súčastí, materiálov či zariadení Predávajúcemu, a to v rozsahu v akom ich je možné postúpiť na Kupujúceho,
11.4.4 Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru na základe uistenia v prípade, že Kupujúci Tovar používa aj potom, čo oznámil Predávajúcemu jeho vadu,
11.4.5 Predávajúci nezodpovedá za vady Tovaru v prípade, že Tovar nie je používaný v súlade s parametrami ktorejkoľvek špecifikácie alebo návodu na použitie poskytnutého Predávajúcim Kupujúcemu alebo pokiaľ Tovar alebo jeho časti budú Kupujúcim zmenené, zneužité alebo nevhodne uskladnené,
11.4.6 Predávajúci nezodpovedá za vady, škody alebo opotrebenia, ktoré svojim písomným oznámením výslovne vylúčil.

11.5 Ak bude Tovar alebo jeho časť vrátená Predávajúcemu a podľa odôvodneného názoru Predávajúceho a pri rešpektovaní podmienok uvedených v bodoch 11.2 a 11.4 VOP bude zistené, že je daná zodpovednosť Predávajúceho za vady podľa článku 11.1 VOP, môže Predávajúci podľa svojej voľby Tovar alebo jeho časť buď (i) opraviť alebo (ii) vymeniť alebo (iii) vrátiť cenu vadného Tovaru Kupujúcemu.

XII. Obmedzenie zodpovednosti

12.1 Ustanovenia tohto článku XII. upravujú všetku finančnú zodpovednosť Predávajúceho vyplývajúcu zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane zodpovednosti za úkony alebo opomenutie jeho zamestnancov, splnomocnencov, subdodávateľov alebo Skupiny) voči Kupujúcemu v súvislosti s porušením týchto VOP a akýchkoľvek uistení, vyhlásení alebo protiprávnych konaní alebo opomenutí vrátane nedbanlivosti.

12.2 Kupujúci potvrdzuje, že nasledujúce obmedzenia zodpovednosti vyjadrujú obchodné zámery strán v kontexte predpokladaných výnosov Predávajúceho podľa Zmluvy.

12.3 Pri rešpektovaní podmienok stanovených v článku 12.2 VOP je zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu (vrátane nedbanlivosti alebo porušení zákonnej povinnosti) z Nárokov obmedzená nasledujúcim spôsobom, avšak s tým, že pri určení zodpovednosti Predávajúceho nahradiť škodu Kupujúcemu bude do úvahy vzatá cena a povaha predmetného Tovaru. Zodpovednosť Predávajúceho z Nárokov týkajúcich sa jednotlivých položiek Tovaru je obmedzená cenou, ktorú Predávajúci od Kupujúceho za Tovar obdrží. Celková zodpovednosť Predávajúceho z nárokov je v každom kalendárnom roku obmedzená čiastkou, ktorú Predávajúci obdrží od Kupujúceho na základe Faktúr. Strany výslovne vyhlasujú, že čiastka ceny, ktorú Predávajúci od Kupujúceho za Tovar obdrží, je najvyššia možná predvídateľná škoda, ktorú Kupujúci môže utrpieť v dôsledku porušenia povinností Predávajúcim, pričom strany výslovne vyhlasujú, že najvyššia možná predvídateľná škoda, ktorú môže Kupujúci utrpieť v dôsledku porušenia povinností Predávajúcim v období jedného kalendárneho roka sa rovná čiastke, ktorú Predávajúci obdrží od Kupujúceho na základe Faktúr.

12.4 Pre účely článku 12.3 VOP znamená: „Nárok“ znamená nárok vzniknutý v súvislosti s plnením alebo predpokladaným plnením Zmluvy alebo týkajúci sa Tovaru dodaného Kupujúcemu podľa Príslušných zmlúv; „Príslušná zmluva“ znamená všetky zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim na dodávky Tovaru, ktorý je dodávaný na základe Zmluvy; „Faktúry“ znamenajú všetky faktúry Predávajúceho vystavené na základe Príslušných zmlúv v roku, v ktorom je Nárok uplatnený. Kupujúci berie na vedomie, že obmedzenia podľa článku 12.3 VOP sa vzťahujú aj na zodpovednosť Predávajúceho týkajúcu sa Tovaru dodaného Kupujúcemu na základe iných zmlúv uzatvorených na základe týchto VOP, a Kupujúci zároveň potvrdzuje, že dodávka Tovaru Predávajúcim je dostatočným protiplnením za to, že Kupujúci toto obmedzenie zodpovednosti akceptuje.

12.5 Strany zhodne vyhlasujú, že ich úmyslom je, bez toho, aby boli dotknuté predchádzajúce ustanovenia VOP, aby žiadna strana nezodpovedala druhej strane za čisté hospodárske straty, straty zisku alebo predpokladaného zisku, stratu očakávaného budúceho odbytu (vrátane okrem iného aj nákladov na stiahnutie výrobkov), poškodenie dobrého mena alebo goodwill, vo všetkých prípadoch vzniknutých tak priamo, nepriamo či sprostredkovane, ani za nároky za nepriame škody akéhokoľvek druhu vzniknuté v súvislosti so Zmluvou.

12.6 Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia Zmluvy, nie je porušením Zmluvy zo strany Predávajúceho jeho omeškanie pri plnení alebo neplnení jeho záväzkov podľa Zmluvy, ak k takému neplneniu alebo omeškaniu dôjde v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť Predávajúceho.

12.7 Kupujúci odškodní Predávajúceho za akúkoľvek škodu, ktorú utrpí Predávajúci v súvislosti so Zmluvou v dôsledku nároku vzneseného treťou osobou a týkajúceho sa straty, úrazu alebo škody spôsobených Tovarom alebo Nástrojmi dodanými Kupujúcim, s tým, že toto ustanovenie nezakladá povinnosť Kupujúceho odškodniť Predávajúceho za zodpovednosť za vlastnú nedbanlivosť alebo za porušenie Zmluvy zo strany Predávajúceho.

12.8 Kupujúci odškodní Predávajúceh o, jeho zamestnancov, splnomocnencov alebo Skupinu alebo iné osoby v priestoroch Predávajúceho za akúkoľvek utrpenú škodu, stratu alebo úraz spôsobenú Nástrojmi dodanými Kupujúcim, s tým, že toto ustanovenie nezakladá povinnosť Kupujúceho odškodniť Predávajúceho za zodpovednosť za vlastnú nedbanlivosť alebo za porušenie Zmluvy zo strany Predávajúceho.

XIII. Insolventnosť Kupujúceho

13.1 Tento článok XIII VOP sa uplatní v prípade, ak je na Kupujúceho vyhlásený konkurz alebo povolené reštrukturalizačné konanie podľa príslušných právnych predpisov, alebo ak vstúpi do likvidácie, alebo ak je voči jeho majetku alebo jeho časti nariadená exekúcia, alebo ak Kupujúci prestane prevádzkovať svoje podnikanie alebo tým hrozí, alebo ak bude mať Predávajúci odôvodnené obavy, že u Kupujúceho dôjde k niektorej z uvedených udalostí, a primerane o tom Kupujúceho upovedomí.

13.2 Ak nastane niektorá z udalostí uvedená v predchádzajúcom článku 13.1 VOP, bez toho, aby boli dotknuté prostriedky, ktoré má Predávajúci k dispozícii, má Predávajúci právo s okamžitou účinnosťou odstúpiť od Zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim v súlade s týmito VOP alebo pozastaviť ďalšie dodávky podľa Zmluvy alebo ktorejkoľvek inej zmluvy uzatvorenej medzi Kupujúcim a Predávajúcim v súlade s týmito VOP, a to s vylúčením akejkoľvek zodpovednosti voči Kupujúcemu, a pokiaľ bol Tovar už dodaný, avšak ešte nebol zaplatený, pri rešpektovaní podmienok uvedených v článku X. VOP, zaniká právo Kupujúceho na jeho držbu a musí byť bez zbytočného odkladu vrátený Predávajúcemu. Zároveň sa stávajú okamžite splatnými všetky pohľadávky (vrátane ceny) Predávajúceho voči Kupujúcemu, a to bez ohľadu na predchádzajúce dohody strán.

13.3 V prípade, že Predávajúci odstúpi od Zmluvy pre porušenie povinností Kupujúcim, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu všetky náklady vrátane nákladov na právne zastúpenie súvisiace s uplatnením práv Predávajúceho.

XIV. Vývozné podmienky

14.1 Ak je Tovar dodaný na vývoz zo Slovenskej republiky, platia ustanovenia tohto článku XIV. VOP (s prípadnými zvláštnymi podmienkami písomne dohodnutými medzi Predávajúcim a Kupujúcim) bez ohľadu na ktorékoľvek ďalšie ustanovenia týchto VOP.

14.2 Kupujúci zodpovedá za rešpektovanie zákonov, vyhlášok či iných všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich vývoz Tovaru alebo výrobkov obsahujúcich Tovar zo Slovenskej republiky a dovoz Tovaru do cieľovej krajiny, a za úhradu cla či akýchkoľvek iných poplatkov.

14.3 Ak nie je dohodnuté inak, dopravu Tovaru z priestorov Predávajúceho ku Kupujúcemu zaistí Predávajúci na náklady Kupujúceho. V prípade, že tieto náklady ponesie najskôr Predávajúci, je oprávnený vystaviť faktúru za tieto náklady okamžite po ich vzniku, pričom na úhradu tejto faktúry sa vzťahujú ustanovenia článkov 8.2, 8.3 a 8.4 VOP. K dodaniu Tovaru dôjde v okamihu, keď dopravca Tovar prevezme v priestoroch Predávajúceho. Ďalšia preprava tohto Tovaru podlieha obchodným podmienkam dopravcu.

14.4 Pokiaľ je Kupujúci zahraničnou právnickou alebo fyzickou osobou alebo ak má byť Tovar dodaný do zahraničia, strany výslovne vyhlasujú, že ustanovenia Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru sa neaplikujú.

XV. Záverečné ustanovenia

15.1 Predávajúci si vyhradzuje právo odložiť deň dodania, odstúpiť od Zmluvy alebo znížiť objem Tovaru objednaného Kupujúcim (bez zodpovednosti voči Kupujúcemu), ak Predávajúci nemôže prevádzkovať svoju podnikateľskú činnosť alebo je táto činnosť oneskorená z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť na strane Predávajúceho, s tým, že v prípade, ak tento stav potrvá viac ako 30 dní, má Kupujúci právo odstúpiť od Zmluvy písomným oznámením zaslaným Predávajúcemu.

15.2 Predávajúci môže plniť svoje záväzky zo Zmluvy a vykonávať svoje práva sám alebo prostredníctvom subdodávateľov alebo splnomocnencov alebo Skupiny, s tým, že ich konanie alebo opomenutie sa bude považovať za konanie alebo opomenutie Predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho previesť alebo postúpiť svoje záväzky zo Zmluvy, prípadne poveriť ich splnením subdodávateľov.

15.3 Všetky oznámenia podľa Zmluvy alebo týchto VOP musia byť urobené písomne a adresované druhej strane na adresu sídla príslušnej strany zapísanú v obchodnom alebo živnostenskom registri alebo na inú adresu, ktorú si strany dohodli.

15.4 Ak Predávajúci pripustí porušenie Zmluvy Kupujúcim, neznamená to, že pripúšťa jej ďalšie porušovanie alebo porušovanie niektorého jej ustanovenia. Ak neuplatní Predávajúci niektoré z týchto ustanovení VOP, neznamená to, že sa Predávajúci vzdáva svojich práv.

15.5 Zmluva a tieto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým ustanoveniami Obchodného zákonníka. Strany sa zároveň dohodli, že všetky spory vyplývajúce zo Zmluvy budú riešiť v prvom rade zmierlivou cestou. Pre riešenie prípadných sporov sú príslušné súdy v Slovenskej republike.

15.6 Kupujúci podpisom Zmluvy alebo objednávkového formuláru potvrdzuje, že si tieto VOP prečítal, oboznámil sa s ich obsahom a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Kupujúci zároveň podpisom Zmluvy alebo objednávkového formuláru vyslovuje svoj súhlas so spracovaním jeho osobných údajov v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, za účelom plnenia Zmluvy a za účelom ponúkania ďalších služieb a tovarov Predávajúceho, t.j. na marketingové účely Predávajúceho. Kupujúci udeľuje tento súhlas dobrovoľne a na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo na adresu predávajúceho.

XVI. Zákaz expedície do zahraničia

17.1 Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie týchto podmienok predávajúci nedodáva tovar do (tam, kde podľa týchto podmienok je predávajúci zodpovedný za vyzdvihnutie tovaru), ani nebude vyzdvihovať tovar z adries mimo Slovenskej republiky, Slovinska, Chorvátska a Bulharska (každé jednotlivo ako "územie "a spolu "územia"). Kupujúci môže objednať tovar mimo území, ale takáto objednávka musí byť určená na doručenie na adresu v rámci území alebo tam, kde bola písomne dohodnutá predávajúcim, pričom tovar musí byť vyzdvihnutý z priestorov predávajúceho nachádzajúcich sa v rámci území.

17.2 Ak podľa týchto podmienok predávajúci zodpovedá kupujúcemu za akékoľvek náklady dodania a/alebo akékoľvek primerané náklady, ktoré kupujúcemu vzniknú pri vrátení tovaru predávajúcemu, predávajúci zodpovedá iba za také náklady dodania a primerané náklady, ktoré vznikli pri vrátení tovaru z územia, v ktorom bol tovar pôvodne dodaný.

V Bratislave, dňa 01.08.2012