Essentra Components a ochrana životního prostředí

ISO 14001 logo Moss aplikuje v rámci svých činností dodržování zásad ochrany životního prostředí a tato filozofie je rovněž zakotvena v korporátní obchodí strategii společnosti. Všechna výrobní místa společnosti vlastní akreditaci ISO14001:2004 a praktické dodržování této politiky mohou doložit dokumentovaným a pravidelně udržovaným systémem řízení ochrany životního prostředí, cíleným na hodnocení, řízení a zdokonalování negativních vlivů našich činností, produktů a služeb na životní prostředí.

Společnost usiluje o :

  • kontinuální zlepšování enviromentálních činností tím, že připravuje a realizuje plány k dosažení definovaných cílů, které jsou pravidelně přezkoumávány a hodnoceny
  • snižování znečištění životního prostředí na základě pravidelných měření emisí, odpadů a odpadků a užíváním správných procesů, materiálů a postupů
  • používání environmentálně bezpečných, optimálních a recyklovatelných zdrojů v mezích možností, zabezpečení minimálního odpadu a ekonomické využívání energií
  • plnění všech relevantních legislativních environmentálních zákonů a nařízení
  • výchovu a vzdělávání svých zaměstnanců v rámci systému řízení ochrany životního prostředí a o pochopení role každého jednotlivce - zvláště těch, jejichž činnosti mohou mít na životní prostředí značný vliv.

Společnost Moss zajišťuje dostupnost zdrojů nutných pro implementaci své environmentální politiky a každoroènì hodnotí její efektivitu a trvalou udržitelnost.

Politika ochrany životního prostředí společnosti Moss je dostupná komukoliv ze zájemců včetně široké veřejnosti, která může být našimi environmentálními činnostmi ovlivněna.