Vyhlásenie o politike v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia

1.1 Divízia Components sa zaviazala dosahovať najvyššie štandardy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia. Tento záväzok sa vzťahuje na všetkých našich zamestnancov a všetky ostatné osoby, ktorých sa týkajú naše činnosti, vrátane dočasných pracovníkov, dodávateľov, zákazníkov, poskytovateľov služieb, návštevníkov, najbližších susedov a životného prostredia.

1.2 Sme presvedčení, že silná kultúra v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia, je výsledkom dobre nastavených systémov riadenia a informovaných, zapojených zamestnancov. Aktívnym zapojením všetkých našich zamestnancov a viditeľným vedením nášho manažérskeho tímu sa snažíme dosiahnuť náš cieľ nulového počtu nehôd.

1.3 Každoročne stanovujeme ciele v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a udržiavame príslušné plány navrhnuté na udržanie a zlepšenie riadenia a výkonnosti v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia. Projekty a iniciatívy v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia musia dostať minimálne rovnakú prioritu ako ostatné prevádzkové, výrobné a s kvalitou súvisiace projekty a musia byť náležite zahrnuté do obchodného strategického plánovania a procesu tvorby ročných rozpočtov.

1.4 Riaditeľ divízie Components je zodpovedný a musí zabezpečiť, aby každé naše pracovisko prijalo primerané opatrenia v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia. Tieto povinnosti zahŕňajú zabezpečenie dostatočného času a zdrojov, ktoré budú k dispozícii na zaistenie stratégie a záväzkov týkajúcich sa politiky a ostatných programov v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci a ochrany životného prostredia.

1.5 Tento dokument stanovuje politiky a postupy, ktoré spoločnosť Essentra zaviedla na účely dodržiavania zákonov v oblasti ochrany zdravia, bezpečnosti a ochrany životného prostredia v krajinách, v ktorých spoločnosť Essentra pôsobí

We make it Safer.