Essentra Components a riadenie kvality

ISO9001:2000 LogoSpoločnosť Moss si je vedomá toho, že trvajúci úspech a profitabilita sú závislé na schopnosti uspokojenia požiadaviek zákazníkov. Preto sa filozofia riadenia kvality stala neoddeliteľnou súčasťou jej strategického vývoja.

Každý jednotlivý krok nášho podnikania vyžaduje dodržiavanie zásad Riadenia kvality, pričom dosahovanie čo najvyššej kvality pri všetkých činnostiach je zodpovednosťou každého zo zamestnancov spoločnosti.

Dosahovanie čo najvyššej kvality zabezpečujeme nasledujúcimi postupmi:

  • trvalým hodnotením a zlepšovaním nášho systému riadenia kvality podľa ustanovenia ISO 9001:2008; ciele politiky kvality sú zverejňované na všetky organizačné stupne a dobrých výsledkov dosahujeme vďaka veľmi dobre definovaným postupom a inštrukciám
  • aplikácií procesov kvality vo všetkých sférach poskytovaných služieb, aby bolo možné nepretržite sledovať internú úroveň kvality a spokojnosť zákazníka, čo napomáha odhaľovaniu akýchkoľvek nezrovnalostí a vývinu kľúčových riešení pre zamedzenie ich opakovania
  • motiváciou a podporou všetkých zamestnancov k tomu, aby zaujali pozitívny prístup k zvyšovaniu kvality a tým vytvorili vo všetkých smeroch, tímovo orientované prostredie
  • jasnou definíciou úlohy každého zamestnanca a mierou jeho prispenia pre zabezpečenie spokojnosti zákazníka; na tento účel je potrebné stanoviť jednoznačné zodpovednosti a merateľné ciele
  • rozvojom vzťahov s našimi dodávateľmi s dôrazom na stále zlepšovanie kvality produktov, služieb a podpory

Spoločnosť Moss je plne odhodlaná dosahovať vysokého štandardu osobné aj korporátnej dokonalosti nutné k tomu, aby sa naša politika stala skutočnosťou.